รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0009
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี
  Development and Value Added of Rice Safety Production in Suphan Buri Province
หัวหน้าโครงการ : ชนะศึก นิชานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : ๖.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่ (Smart farmer)

๖.๒ เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการแปรรูปและสร้างช่องทางการตลาดที่มีโครงสร้างการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

๖.๓ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ทั้งระบบโดยมีส่วนร่วมกับกลไกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

สถิติการเปิดชม : 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400