รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0013
ชื่อโครงการ : การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ ๒
  Participatory Resources Management for Quality of Life Improvement on Palian Basin Community, Trang Province: Phase II
หัวหน้าโครงการ : จเร สุวรรณชาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : ๖.๑ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ ๒ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๖.๒ เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้มีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุนระบบการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูง

๖.๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๖.๔ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานทรัพยากรและเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนจากการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมในบริเวณลุ่มน้ำปะเหลียน

สถิติการเปิดชม : 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400