รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0022
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน
  Research and Development of Value-added OTOP Products for the Competitive Market Produced from the Local Capacity and Resources of Nakhon Si Thammarat Province
หัวหน้าโครงการ : อภิรักษ์ สงรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.วัตถุประสงค์กลางของแผนงานวิจัยระดับเครือข่ายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.1 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 เพื่อให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง

2.วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย

2.1 เพื่อให้ได้รูปแบบการสร้างและกระจายรายได้ที่เป็นธรรมสู่กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ โดยผ่านการวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพยากรพื้นถิ่น

2.2 เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย สู่ตลาดการแข่งขัน
สถิติการเปิดชม : 426 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400