รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0023
ชื่อโครงการ : การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี
  Value Creation and Value Added from Upstream to Downstream of OTOP Based on Bamboo Resource in Prachinburi Based on Bamboo Resource in Prachinburi
หัวหน้าโครงการ : สิริแข พงษ์สวัสดิ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. วัตถุประสงค์กลางของแผนงานวิจัยระดับเครือข่ายกับ สกว.

1.1 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 เพื่อให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง

2. วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย (ตามเป้าหมายของการวิจัย)

2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์และการบริการจากไผ่ให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบ OTOP และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้นวัตกรรมและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ไผ่ที่เป็นทรัพยากรพื้นถิ่น
สถิติการเปิดชม : 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400