โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0039
ชื่อโครงการ : การสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากทรัพยากรพื้นถิ่นปลาน้ำจืดของจังหวัดสุพรรณบุรี
  Value Creation and Value Added of OTOP Product from Fresh water fish as a Local Resources in Suphanburi Province
หัวหน้าโครงการ : สายชล ชุดเจือจีน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. วัตถุประสงค์กลางของแผนงานวิจัยระดับเครือข่าย มทร. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1) เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

2) เพื่อให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง

2. วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย

1) เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลาน้ำจืดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับรายได้และผลตอบแทนของผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับท้องถิ่นเพื่อผลักดัน เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยการบูรณาการ นวัตกรรม ทรัพยากรพื้นถิ่น และ ทุนทางภูมิปัญญา
สถิติการเปิดชม : 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th