รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0039
ชื่อโครงการ : การสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากทรัพยากรพื้นถิ่นปลาน้ำจืดของจังหวัดสุพรรณบุรี
  Value Creation and Value Added of OTOP Product from Fresh water fish as a Local Resources in Suphanburi Province
หัวหน้าโครงการ : สายชล ชุดเจือจีน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. วัตถุประสงค์กลางของแผนงานวิจัยระดับเครือข่าย มทร. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1) เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

2) เพื่อให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง

2. วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย

1) เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลาน้ำจืดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับรายได้และผลตอบแทนของผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับท้องถิ่นเพื่อผลักดัน เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยการบูรณาการ นวัตกรรม ทรัพยากรพื้นถิ่น และ ทุนทางภูมิปัญญา
สถิติการเปิดชม : 620 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400