โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0004
ชื่อโครงการ : “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” (ช่วงที่ 2)
  “The Economic and Social Transformation of Thailand from Historical Perspective” (Phase 2)”
หัวหน้าโครงการ : วินัย พงศ์ศรีเพียร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาศักยภาพพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐกิจของไทยก่อนรับอิทธิพลตะวันตก

4. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคของไทย

5. เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้หรือที่นักวิจัยผู้ขอรับทุนเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย

6. เพื่อเสนอทิศทางอันพึงประสงค์ที่จะปรับกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยใหัยังประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
สถิติการเปิดชม : 316 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th