โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0026
ชื่อโครงการ : ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย
  Wombs of the Nation: Disciplining Reproduction and the History of State and Women’s Sexuality in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อร่างสร้างชาติสมัยใหม่กับการเมืองของการเจริญพันธุ์ และการควบคุมเพศวิถีของเพศหญิง จากยุคของการเร่งรัดการเพิ่มประชากรในช่วงเริ่มต้นของรัฐพัฒนา จนถึงยุคการควบคุมประชากร และการส่งเสริมให้เพิ่มประชากรอีกครั้งในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงตรรกะและการสร้างความหมายประเภทต่างๆของร่างกายผู้หญิง ในฐานะที่ครรภ์เศรษฐกิจ และมิติของการเมืองเพศวิถีที่สะท้อนผ่านบทบาท และความรู้ผลิตโดยการแพทย์สมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลไกด้านสาธารณสุข และกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขการเข้าสู่ภาวะการขาดภาวะความสมดุลทางประชากร ภายใต้นโยบายของรัฐไทย ทั้งนี้ โดยแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ออกเป็น 3 ยุคที่สำคัญคือ 1. ยุคการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่และการเพิ่มประชากร (สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม - ต้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ.2481-ก่อนแผนพัฒน์ฉบับที่ 3 ในปี 2515) 2. ยุคการควบคุมและอัตราการเพิ่มประชากร (แผนพัฒน์ฉบับที่ 3-8) และ 3. ยุครักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ให้คงที่ในอัตราทดแทน (แผนพัฒน์ฉบับที่ 9 ปี 2545-ปัจจุบัน)

2. เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงมิติการเมืองด้านศีลธรรม ที่แสดงออกผ่านการควบคุมการเจริญพันธุ์นอกกรอบคิดของร้ฐชาติสมัยใหม่ อันได้แก่ การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้ง ภายใต้กรอบคิดว่าด้วยครรภ์เชิงศีลธรรม และการตั้งครรภ์แทน หรือครรภ์เชิงพาณิชย์ และแสดงให้ถึงความย้อนแย้งในวิธีคิดว่าด้วยร่างกายและเพศวิถีของรัฐไทย

3. เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงมิติด้านประสบการณ์เชิงอัตวิสัยของผู้หญิงที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองว่าด้วยการเจริญพันธุ์ และความหมายที่ผู้หญิงเหล่านี้มีต่อเทคโนโลยีการควบคุมประชากรของรัฐ การยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนการตั้งครรภ์แทน ทั้งในแง่ที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดกับร่างกายตนเอง และประสบการณ์การเคลื่อนไหวรณรงค์กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านอารมณ์ความรู้สึก การให้ความหมาย และการดำเนินชีวิตในครอบครัวและในสังคม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของรัฐและกลไกต่างๆ กับการตีความและการเลือกนิยามประสบการณ์ในความหมายของผู้หญิง
สถิติการเปิดชม : 628 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 87 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th