โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0029
ชื่อโครงการ : แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในมหาวิทยาลัย: สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  English language university students' motivation: Science and Humanities
หัวหน้าโครงการ : บุษบา กนกศิลปธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาลักษณะแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยระดับกลาง รวม 8 สถาบัน จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 2.เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้างต้น เพื่อศึกษาความเหมือนหรือความแตกต่างของลักษณะแรงจูงใจของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยของแต่ละทักษะภาษา จาก 2 สาขาวิชา ที่ศึกษาใน 8 สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 3.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1 และ 2 เพื่อเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยในแต่ละทักษะ และแต่ละสาขาวิชา 4.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยใน 4 ทักษะ
สถิติการเปิดชม : 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th