รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคู่มือและศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ
  A Manual and Development of Rubber Plantation Owners and Rubber Wood Consumers in Thailand for Obtaining International Forest Management Certification
หัวหน้าโครงการ : ขวัญชัย ดวงสถาพร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ขวัญชัย ดวงสถาพร
หัวหน้าโครงการ
พิชิต ลำใย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัสสี ประสมสินธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำคู่มือที่เหมาะสมของระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของสวนยางพาราในประเทศไทยตามมาตรฐานของ Forest Stewardship Council (FSC)
สถิติการเปิดชม : 256 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400