รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0017
ชื่อโครงการ : การใช้ยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ผสมชนิดยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มสำหรับขอบประตูเรือหลวง
  Utilization of Natural Rubber in NR/EPDM Polymer Blend for Royal Thai Navy Battle Ship’s Hatch Cover Seal
หัวหน้าโครงการ : เสวียง เถื่อนบุญ
ทีมวิจัย :
เสวียง เถื่อนบุญ
หัวหน้าโครงการ
บพิธ ทศเทพพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ธร แซ่อุย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย เทพสุวรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมัย ใจอินทร์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาสูตรยางขอบประตูเรือจากยางคอมพาวด์ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ โดยยางคอมพาวด์ที่ผลิตได้

ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน MIL-R-900F

2.เพื่อผลิตและทดสอบยางขอบประตูเรือต้นแบบที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-R-900F

สถิติการเปิดชม : 251 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400