รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0025
ชื่อโครงการ : การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  The Study of Tourism Supply Chain along Lower North Cluster 1 of Thailand and Danang Province of Vietnam
หัวหน้าโครงการ : บุญทรัพย์ พานิชการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กุลภา โสรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ
หัวหน้าโครงการย่อย
บุญทรัพย์ พานิชการ
หัวหน้าโครงการ
ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัชนี ปฎิทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โพธิ์งาม สมกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โซ่อุปทานการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว บนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน บนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาโซ่อุปทานการท่องเที่ยว บนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถิติการเปิดชม : 732 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 498 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400