โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0026
ชื่อโครงการ : แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว
  A Strategic Plan for Cross-Border Tourism between Thailand and Lao PDR.
หัวหน้าโครงการ : ประกอบศิริ ภักดีพินิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
หัวหน้าโครงการย่อย
ณัฏฐพัชร มณีโรจน์
หัวหน้าโครงการย่อย
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
หัวหน้าโครงการ
จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระพงษ์ กิติวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาลี ทองเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อังสุมาลิน จำนงชอบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว

2. การวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของผู้ประกอบการประเทศไทยและสปป.ลาว ต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว

3. การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมของภาครัฐในประเทศไทยและสปป.ลาว ต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว

4. เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาค และความคาดหวังของผู้ถือประโยชน์ร่วม

สถิติการเปิดชม : 494 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 280 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th