โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0028
ชื่อโครงการ : การกำหนดระดับการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับได้เพื่อเพิ่มพูนมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
  Determining Level of Use for Tourism based upon Carrying Capacity for Enhancing Community-based Tourism Management Standard
หัวหน้าโครงการ : เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ทีมวิจัย :
สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูรณ์
หัวหน้าโครงการย่อย
อำนาจ รักษาพล
หัวหน้าโครงการย่อย
กนกวรรณ แก้วอุทัย
หัวหน้าโครงการย่อย
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
หัวหน้าโครงการ
จุฑามาส เพ็งโคนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรอนงค์ เฉียบแหลม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
ที่ปรึกษา
ดรรชนี เอมพันธุ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและกำหนดวิธีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่าง (model) สำหรับศึกษาและกำหนดขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชน

2. เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3. เพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวให้อยู่ในปริมาณที่ตามบริบทวิถีชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. เพื่อจัดทำคู่มือการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนครอบคลุมขีดความสามารถในการรองรับด้านนิเวศ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและด้านกายภาพ

สถิติการเปิดชม : 219 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 137 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th