รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0029
ชื่อโครงการ : การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2561
  Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2018
หัวหน้าโครงการ : จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
ทีมวิจัย :
ฉัตรฉวี คงดี
หัวหน้าโครงการย่อย
จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
หัวหน้าโครงการ
วันเพ็ญ ควรสมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล ธนเชวงสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดาวรรณ สมใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรพล พหลภาคย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พสุนาท สร้อยสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชีวิน สุนสะธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชินกฤต อุดมเลิศไพศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา นาคลังกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณะ เชื้อชัยนาท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2560 - 2561

2. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2561

3. เพื่อผลักดันผลผลิตการวิจัยโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ปี 2561

สถิติการเปิดชม : 415 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 160 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400