โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0029
ชื่อโครงการ : การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2561
  Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2018
หัวหน้าโครงการ : จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
ทีมวิจัย :
ฉัตรฉวี คงดี
หัวหน้าโครงการย่อย
จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
หัวหน้าโครงการ
วันเพ็ญ ควรสมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล ธนเชวงสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดาวรรณ สมใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรพล พหลภาคย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พสุนาท สร้อยสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชีวิน สุนสะธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชินกฤต อุดมเลิศไพศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา นาคลังกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณะ เชื้อชัยนาท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2560 - 2561

2. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2561

3. เพื่อผลักดันผลผลิตการวิจัยโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ปี 2561

สถิติการเปิดชม : 226 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 110 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th