โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0058
ชื่อโครงการ : การพัฒนาบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดมหาสารคาม
  The Development of Management of Community Enterprises for Enhancing Economic Foundation in Maha Sarakham Province
หัวหน้าโครงการ : พรลภัส สุวรรณรัตน์
ทีมวิจัย :
พรลภัส สุวรรณรัตน์
หัวหน้าโครงการ
อนุชิตา มุ่งงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราวุฒิ วรานันตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกภูมิ วงษาไฮ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกสินี หมื่นไธสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะฉัตร อุดมวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิจิตรา หลวงอินทร์  
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมิตรา จิระวุฒินันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรยา ภัทรอาชาชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวลละออง อรรถรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลือชัย บุตคุป
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพรปลอดสารของเครือข่ายชุมชนผักปลอดสารในจังหวัดมหาสารคามสู่ตลาดต่างประเทศ

2. เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดมหาสารคามสู่ตลาดต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 219 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th