รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0060
ชื่อโครงการ : การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561
 
หัวหน้าโครงการ : อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
ทีมวิจัย :
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
หัวหน้าโครงการ
วุฒินันท์ คงทัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพา ปานแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุพร บานชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินและคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนในปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. เพื่อติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. และ สกว. ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2560 ที่มีศักยภาพที่จะผลักดันเพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

3. เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านอ้อยและน้ำตาลที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี 2561

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สถิติการเปิดชม : 359 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400