รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0066
ชื่อโครงการ : การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยและระบบการผลิตอ้อยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตอ้อย
 
หัวหน้าโครงการ : สุดสายสิน แก้วเรือง
ทีมวิจัย :
สุดสายสิน แก้วเรือง
หัวหน้าโครงการ
ธนา ราษฎร์ภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วาธิส ลีลาภัทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนา ชีพสมทรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ครรชิต สุขนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุพงศ์ วงค์ตามี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงยศ โชติชุติมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา การุญบุญญานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการเขตกรรมอ้อยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการระบบการจราจรในแปลงอ้อย

2) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ช่วยทำงานหรือบังคับการทำงานของเครื่องจักรกลให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นและมีความเหมาะสมกับวิธีการทำงานแบบลดการจราจรในแปลงอ้อยให้น้อยลง

สถิติการเปิดชม : 332 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400