รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0067
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการศึกษาและประเมินศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล
 
หัวหน้าโครงการ : วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชลลดา บุราชรินทร์
หัวหน้าโครงการย่อย
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
หัวหน้าโครงการ
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิติ กันตังกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ประเมินสถานะและข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลในเชิงการตลาดและต้นทุน

2. ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผลิตผลิตภัณฑ์มีศักยภาพในการแข่งขัน

3. พัฒนารูปแบบการประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ด้านการตลาดและต้นทุนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล

สถิติการเปิดชม : 358 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400