รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0071
ชื่อโครงการ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดรูปและอัตราปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุสำหรับการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง
 
หัวหน้าโครงการ : กุมุท สังขศิลา
ทีมวิจัย :
กุมุท สังขศิลา
หัวหน้าโครงการ
สัญชัย ภู่เงิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. กำหนดสัดส่วนธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง เช่นจาก 12 ตันต่อไร่เป็น 14 ตันต่อไร่ และ/หรือ ซีซีเอสจาก 12.0 เป็น 13.0

2. จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลหาอัตราและรูปของธาตุอาหารที่จะให้เป็นปุ๋ยแก่อ้อย

3. ทำแปลงสาธิตเพื่อใช้ตรวจสอบการประยุกต์ได้ของผลคำนวณ

สถิติการเปิดชม : 232 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400