โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0077
ชื่อโครงการ : ระบบบริหารจัดการกระบวนการให้บริการและการจราจรในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  A Service Process and Traffic Management System in Suvarnabhumi Airport Free Zone
หัวหน้าโครงการ : พนิดา แช่มช้าง
ทีมวิจัย :
พนิดา แช่มช้าง
หัวหน้าโครงการ
จรรยา ชาญชัยชูจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
Jose Saavedra-Rosas
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุรักษ์ ถุงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของกระบวนการทางธุรกิจในการให้บริการในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจำแนกกระบวนการเป็น 2 ประเภทคือ

1.1 กระบวนการไหลของข้อมูล (Information Flow)

1.2 กระบวนการไหลของรถหรือสินค้า (Physical Flow) โดยศึกษาสภาพการณ์การจราจรในพื้นที่ เวลาที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ ความหนาแน่นของรถในพื้นที่ รวมถึงการใช้พื้นที่สำหรับการจอดรถของบริษัทขนส่งในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการหรือในระหว่างการให้บริการของเขตปลอดอากร

2. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการให้บริการ ( Service Process Management System Demo Program ) โดยการสร้างตัวแบบแถวคอย (Queueing Model)) และวิเคราะห์ตัวแบบดังกล่าว ผนวกกับการจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อประเมินสภาพการณ์ของกระบวนการให้บริการภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย การแจ้งสถานะของรถที่เข้าและออก การจองพื้นที่ในการจอดรถ การจัดและสำรองพื้นที่สำหรับการจอด และ พักรถ การจัดเส้นทางการขนส่ง ระบบการตรวจติดตามรถโดยเป็นการใช้งานจำลองผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อให้ระบบเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถประมวลผลและพยากรณ์ข้อมูลได้เร็ว และ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึก (Business Analytics) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ (Decision Support Systems) และพัฒนากระบวนการให้บริการ ของ

เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถิติการเปิดชม : 141 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th