โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0079
ชื่อโครงการ : ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดระยองเพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
  The project studies the development of transport infrastructure and transport links in the local economy, Rayong Province for the construction of high-speed trains and a double-track railway to support East Economic Corridor (EEC)
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
ธนาวดี หมดใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณภิชยา หอมกลิ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ในจังหวัดระยองรองรับการก่อสร้างรถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งสำรวจปัญหา โอกาสและความต้องการของภาคีผู้มีส่วนได้เสียของพื้นที่เป้าหมายและศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของพื้นที่จังหวัดระยอง

2. เพื่อสำรวจและประเมินความพร้อมในการปรับตัวและการสร้างโอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดระยองเพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่สู่จังหวัดระยอง ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชยกรรมและภาคประชาสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

3. เพื่อทบทวนศักยภาพการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามแนวเส้นก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองโดยครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลักคือ

(1) การลงทุนทางด้านธุรกิจการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า

(2) การลงทุนทางด้านพาณิชยกรรม ด้านอุตสาหกรรมและด้านโลจิสติกส์ รวมถึงแนวทางการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)

(3) การลงทุนด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและประชาชนบริเวณภายในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ และพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษาทบทวนและคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางรถไฟไปยังโหมดขนส่ง อื่น ๆ ในจังหวัดระยอง

5. ศึกษารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางรถไฟไปยังโหมดขนส่งอื่น ๆ ในจังหวัดระยองอย่างมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านกายภาพ รูปแบบทางเทคนิคและวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารจัดการ สังคมและสิ่งแวดล้อมของศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางรถไฟไปยังโหมดขนส่งอื่น ๆ ในจังหวัดระยอง

7. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดระยองรองรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งเสริมอุตสาหกรรม การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ

สถิติการเปิดชม : 163 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th