โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0087
ชื่อโครงการ : การยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ The LINK
  The Enhancement of Participatory Local Experience Tourism Management under the LINK Project
หัวหน้าโครงการ : ทิพย์สุดา พุฒจร
ทีมวิจัย :
ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
หัวหน้าโครงการย่อย
จิตศักดิ์ พุฒจร
หัวหน้าโครงการย่อย
สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
หัวหน้าโครงการย่อย
ทิพย์สุดา พุฒจร
หัวหน้าโครงการ
เกศราพร พรหมนิมิตรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรัชญา โชติโสภานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศ เกษรสิริธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พณกฤษ อุดมกิตติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา เวชพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวรรษ ดอกจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ The LINK

2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism Lifestyle) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการ The LINK

3. เพื่อศึกษาการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ The LINK

4. เพื่อศึกษาการยกระดับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ The LINK

5. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการ The Link

สถิติการเปิดชม : 76 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th