โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0089
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
  Health Tourism Development and Value Added of Hot Spring Community Product in Lanna Tourism Cluster
หัวหน้าโครงการ : อรรณพ หอมจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ตติยา เทพพิทักษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ
หัวหน้าโครงการย่อย
ศุภกิจ ยิ้มสรวล
หัวหน้าโครงการย่อย
อรรณพ หอมจันทร์
หัวหน้าโครงการ
นิพน เชื้อเมืองพาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรวัฒน์ สุริยงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชโรธร ทิพย์อุปถัมป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภณ วชิระนิเวศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวัฒน์ ขวัญบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรัญญา เทพพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตตินุช วัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ อุดมโชค
ที่ปรึกษา
นิตยา เลาหะจินดา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกึ่งผจญภัยของพุน้ำร้อน เชื่อมโยงเมืองแปงกับแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายโดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม

3. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง จังหวัดเชียงราย และพุน้ำร้อน

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ตามศักยภาพ

ของแต่ละแหล่งพุน้ำร้อนที่ศึกษา

สถิติการเปิดชม : 141 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th