โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0090
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-ลาว กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวัน-เซโน และนครพนม-ท่าแขก
  Guidelines for Tourism Development linkage Thailand-Laos: A Case Study of Special Economic Zone Mukdahan-Savan Seno and Nakhon Phanom-Thakhek
หัวหน้าโครงการ : ประจวบ จันทร์หมื่น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรรถพล ศิริเวชพันธุ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ประจวบ จันทร์หมื่น
หัวหน้าโครงการ
ชุติมา เมฆวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชัย ธรรมนิยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรวีย์ คำนวน
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกกาญจน์ บุญทรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพิลา คงขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริฉัตร พงษ์คละ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชติรส นพพลกรัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนาภัค มุลกะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพย์สุดา กุมผัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา จันเทพา
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนตรี พิมพิ์ใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นฤชา สมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดำรงพล พันธ์จันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการดำเนินนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย-ลาว และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวัน-เซโนและนครพนม-ท่าแขก

2. ศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามลำน้ำโขงไทย-ลาว กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวัน-เซโนและนครพนม-ท่าแขก

3. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และการตลาดการท่องเที่ยวแบบจุดหมายปลายทาง (Single Destination) เชื่อมโยงไทย-ลาวกรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร-สะหวัน-เซโน และนครพนม-ท่าแขก

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-ลาว กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร-สะหวัน-เซโน และนครพนม-ท่าแขก

สถิติการเปิดชม : 112 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th