โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0094
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา
  Developing Tourism of Songkhla Old Town
หัวหน้าโครงการ : จเร สุวรรณชาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง
หัวหน้าโครงการย่อย
นุชลี ทิพย์มณฑา
หัวหน้าโครงการย่อย
นราวดี บัวขวัญ
หัวหน้าโครงการย่อย
จเร สุวรรณชาต
หัวหน้าโครงการ
นงเยาว์ อินทสโร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชชุลฎา ถาวโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลดารา เพียรเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มุจลินทร์ ผลกล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิจกานต์ หนูอุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอฮานา แวดอเลาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจนจิรา ขุนทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิธร สุวรรณปัทมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลีลาวันต์ สุรชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยรัตน์ จุสปาโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงธิดา พัฒโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปวีณ์กร สุรบรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวัฒน์ เลขาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เศวตฉัตร นาคะชาต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย ศรีพรงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

2. เพื่อศึกษาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

3. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตมรดกวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเก่าสงขลาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5. เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวภายในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

6. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

สถิติการเปิดชม : 159 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th