โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0112
ชื่อโครงการ : การศึกษาการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย
  Study of Appropriate Taxation Measures for Thailand’s Coloured Stones Production and Trade
หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หัวหน้าโครงการ
วชิระ บุณยเนตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างรายได้และต้นทุน และข้อมูลภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลอยสีทั้งกิจการต้นน้ำ กิจการกลางน้ำ และกิจการปลายน้ำ

2. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของมาตรการภาษีประเภทต่างๆ และวิธีปฏิบัติของไทยในการจัดเก็บภาษี รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มในอุตสาหกรรมพลอยสี และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยต่อการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้มาตรการภาษีสำหรับผู้ประกอบการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในอุตสาหกรรมพลอยสีของไทยเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

สถิติการเปิดชม : 515 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 352 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th