รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210005
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์
  The Study on Mechanisms of Commercial Teak Plantation
หัวหน้าโครงการ : ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 23 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในปัจจุบันของวงจรธุรกิจไม้สักและไม้มีค่าในส่วนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ปลูกในที่ดินของตนเอง การใช้ประโยชน์ในประเทศ และการส่งออก

2.ศึกษานโยบาย กฎหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไม้สักและไม้มีค่าทั้งระบบ

3.วิเคราะห์ปัญหาของการผลิตไม้สักและผลิตภัณฑ์จากไม้สักหรือไม้มีค่า และสาเหตุตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การปลูก การตัด การนำเคลื่อนที่ การแปรรูป การจำหน่าย การส่งออก และการนำเข้า

4 จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไม้สัก

สถิติการเปิดชม : 669 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 53 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400