โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210006
ชื่อโครงการ : การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบแบ่งตามรายภูมิภาคและรายประเภท
  Evaluating the Government Policy on Promoting SMEs in Thailand: A Comparative Study by Region and by Classification
หัวหน้าโครงการ : ศรีสุดา จงสิทธิผล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 23 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเหมาะสมของการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานและแผนดำเนินงานของภาครัฐ มุ่งเน้นแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560–2564)

2.เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม SMEs ตามพื้นที่ 6 ภาค ที่มีความแตกต่างกันในด้านการประกอบธุรกิจ

3.เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม SMEs ตาม 3 ประเภทของ SMEs ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้าส่งและการค้าปลีก

4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนา SMEs ตามขนาดและประเภทของ SMEs ที่ได้รับประโยชน์

5.เพื่อนำเสนอผลการศึกษารวมถึงปัญหา อุปสรรคในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป

สถิติการเปิดชม : 611 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 85 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th