รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210015
ชื่อโครงการ : วัณโรคไร้รัฐกับแรงงานไร้พรมแดน: มิติทางสังคมวัฒนธรรมของวัณโรคในบริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย
  Stateless Tuberculosis and Borderless Labor Migration: Socio-Cultural Aspect of Tuberculosis and Health Security of Thailand in the Context of The Development of ASEAN Economic Community
หัวหน้าโครงการ : วิรุฬ ลิ้มสวาท
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาบริบทและปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (transmission) และความเจ็บป่วย (illness) ที่เกิดจากวัณโรค

2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาต่อการเข้าถึง (access) บริการสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะการได้รับการตรวจคัดกรอง ป้องกัน และการรักษาวัณโรคที่มีคุณภาพ

3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อแรงงานข้ามชาติขาวเมียนมา ในการได้รับการดูแลรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่อง (adherence) จนครบระยะเวลาและหายจากโรค

4 เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลและควบคุมวัณโรคในแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ในประเทศไทยและโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการดูแลและควบคุมวัณโรคระหว่างประเทศไทยและเมียนมา

สถิติการเปิดชม : 90 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (57 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400