รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210046
ชื่อโครงการ : บทบาทผู้ค้ารายย่อยชาติพันธุ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน กรณีศึกษา จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : กิ่งแก้ว ทิศตึง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

2. ศึกษาบทบาททางการค้าของผู้ค้าชาติพันธุ์รายย่อยและหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

3. ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนว่าส่งผลต่อวิถีชีวิต และความสัมพันธ์ของชุมชน กลุ่มคนต่าง ๆ รวมถึงประเทศคู่ค้า (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

สถิติการเปิดชม : 31 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400