โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220012
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
  The Impacts of Aging Society on Farm Households’ Agricultural Production and Inequalities in Rural Thailand
หัวหน้าโครงการ : อุชุก ด้วงบุตรศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรจากอดีตถึงปัจจุบันโดยอาศัยข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2546 และ 2556 และจากข้อมูลครัวเรือนแบบต่อเนื่องจากฐานข้อมูล Thailand Vietnam Socio-Economic Panel (TVSEP) หรือ/และ The Townsend Thai Project

2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการชราภาพของเกษตรกรต่อการผลิตในภาคเกษตรของไทยด้วยแบบจำลองเศรษฐมิติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การไม่ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land abandonment) การแบ่งแปลงย่อยที่ดิน (Land fragmentation) ความหลากหลายในการดำรงชีพ (Diversification) และประสิทธิภาพการผลิต (Production efficiency)

3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ (Inequality decomposition) และวิเคราะห์บทบาทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนไทยในชนบท โดยใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ
สถิติการเปิดชม : 756 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 134 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th