โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240001
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
 
หัวหน้าโครงการ : วรรณา ประยุกต์วงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการภายในองค์กร พัฒนาชุมชน และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ อภิชัย พันธเสน ได้แบ่งไว้

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ในแต่ละบริบท และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนกลไกทั้งแรงจูงใจและกลยุทธ์ เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อทั้งวัฒนธรรมและทรัพยากรที่จำเป็น และกระบวนการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย

3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะนวัตกรรมที่ผู้นำ/บริหารของอปท. ได้นำความรู้จากหลักสูตรข้อ 1) ได้สร้างขึ้น

5) เพื่อศึกษากลไกทั้งแรงจูงใจและกลยุทธ์ เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อทั้งวัฒนธรรมและทรัพยากรที่จำเป็น และกระบวนการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ที่ทำให้ผู้นำ/บริหารของอปท. สามารถนำความรู้ในหลักสูตร ข้อ 1 ไปสร้างนวัตกรรมได้

6) เพื่อสังเคราะห์ภาพรวมการนำความรู้ไปใช้เพื่อนำเสนอนโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของอปท.สถิติการเปิดชม : 749 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 162 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th