รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240006
ชื่อโครงการ : ศึกษาภาษีกำไรส่วนเกิน: ภาษีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
  Capital Gain Tax: Land Transaction Tax
หัวหน้าโครงการ : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อทบทวนรูปแบบภาษีที่ดินของประเทศไทยที่เป็นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์และผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย

2) เพื่อศึกษาตัวอย่างการใช้ภาษีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะภาษีกำไรส่วนเกินในต่างประเทศ

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบภาษีกำไรส่วนเกินที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเพื่อนำมาแทนภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ

สถิติการเปิดชม : 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400