รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240047
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยผลกระทบของธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
 
หัวหน้าโครงการ : ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 4 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. การศึกษาสภาพปัญหาการเข้ามาดำเนินธุรกิจของธุรกิจข้ามชาติที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และรูปแบบการได้รับเงินสนับสนุนในการทำธุรกิจ

2. เพื่อศึกษามุมมองความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อธุรกิจต่างประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

3. เพื่อศึกษาผลกระทบทางความมั่นคงของธุรกิจต่างประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

4. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจต่างประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

สถิติการเปิดชม : 379 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400