รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6280001
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลงาน/ ความสามารถทางวิชาการของผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.): กรณีศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ เคมี และวิศวกรรมเครื่องกล
 
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการศึกษาผลงานและความสามารถทางวิชาการของผู้เคยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ทั้งในแง่ผลงานทางวิชาการ การนำไปอ้างอิง การใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ และการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่

2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ สกว. ใช้สำหรับการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนอื่นๆ ที่สูงขึ้นของ สกว. ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 541 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400