รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0005
ชื่อโครงการ : ตัวชี้บอกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC สำหรับประเทศไทย
  Optimum Indicators to Support the Development of the FSC Forest Management Certification for Thailand
หัวหน้าโครงการ : ขวัญชัย ดวงสถาพร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และจำแนกสถานภาพตัวชี้บอก (Indicators) ที่เป็นข้อจำกัดในการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC ในประเทศไทย

2. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้บอก (Indicators) ของ FSC (Adapt) ให้เหมาะสมกับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และ ข้อมูลสนับสนุนการยืนยันในการไม่ควรใช้ในการตรวจประเมินการรับรองการจัดการป่าไม้ในประเทศไทย (Drop)

3. เพื่อกำหนดตัวชี้บอก (Indicators) ของ FSC ที่เหมาะสมกับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในกรณีที่ควรทบทวนและปรับปรุง

สถิติการเปิดชม : 634 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 50 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400