โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0041
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน
  The sustainable development of manufacture model , design, and market of natural textile products from eri silk and byproduct from eri silkworm
หัวหน้าโครงการ : รังสิมา ชลคุป : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มรายได้จากการเลี้ยงรังไหมอีรี่ให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้ได้เส้นใยและดักแด้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สิ่งทอ และกลุ่มผลิตอาหารเสริมสุขภาพ

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การปั่นและทอเส้นใยไหมอีรี่ รวมทั้งการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้มีฟังก์ชันเฉพาะให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และผสมเส้นใยธรรมชาติในประเทศไทย สู่ตลาดสากล

4. เพื่อพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักที่มีส่วนผสมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่

5. ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเบื้องต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์

สถิติการเปิดชม : 338 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 120 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th