รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0042
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอชุมชนอย่างยั่งยืน
  Value addition in sustainable community textile
หัวหน้าโครงการ : ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสิ่งทอชุมชน

2. เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุในท้องถิ่นสำหรับสิ่งทอชุมชน

3. เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสำหรับสิ่งทอชุมชน

4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมให้กับสิ่งทอชุมชน

สถิติการเปิดชม : 524 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 271 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400