รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0045
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสารเคลือบปลดปล่อยกลิ่นจากดอกปีบที่มีสมบัติการต้านทานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สำหรับงานหัตถกรรมจากเส้นใยใบสับปะรด
  Development of scent releasing coatings from Millingtonia hortensis with antimicrobial properties for products made from pineapple leaf fibers
หัวหน้าโครงการ : สุภโชค ตันพิชัย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการเตรียมสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และสามารถปลดปล่อยกลิ่นหอมจากดอกปีบด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

2. ศึกษาวิธีการเคลือบสารเคลือบลงบนเส้นใยใบสับปะรด

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการเตรียมสารเคลือบเส้นใยที่มีประสิทธิภาพในด้านการต้านทานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปลดปล่อยกลิ่นแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มแปรรูปกระดาษใยสับปะรดบ้านทุ่งเคล็ด

สถิติการเปิดชม : 360 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400