รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0046
ชื่อโครงการ : รูปแบบและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนของสิ่งทอในจังหวัดลำพูน โดยใช้การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่า
  Model and instructions to improve the performance of small community enterprises in the Lamphun textile by analyzing the value stream mapping
หัวหน้าโครงการ : ยุภาภรณ์ เทพจันทร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 วิเคราะห์บริบทและกระบวนการผลิตสิ่งทอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูน

2.2 เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตสิ่งทอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูน

2.3 เพื่อสร้างรูปแบบและหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสิ่งทอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูน

สถิติการเปิดชม : 43 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400