รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0049
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  Development of appropriate technology in the processing of macadamia nuts of Baan Sari Rat Community Enterprise, Phop Phra District,Tak Province.
หัวหน้าโครงการ : วิษณุ บัวเทศ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพในการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับการยอมรับหรือประสบความสำเร็จ

2.3 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

2.4 เพื่อประเมินผลการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถิติการเปิดชม : 75 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400