รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0056
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพทางการตลาดออนไลน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและผลไม้ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและจังหวัดจันทบุรี (EEC+1) โดยบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและกลยุทธ์การตลาด
  Evaluation of Potential Online Marketing for SMEs in Seafood and Fruit Processing Industry in Eastern Economic Corridor and Chanthaburi Province (EEC+1) Using Integration of Geoinformatics and Marketing Strategies
หัวหน้าโครงการ : รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างแผนที่ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล และผลไม้และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล และผลไม้

2.2 เพื่อประเมินศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล และผลไม้

2.3 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาองค์กร SMEs กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล และผลไม้ ไปสู่ระบบธุรกิจออนไลน์โดยบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สถิติการเปิดชม : 78 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400