รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0083
ชื่อโครงการ : การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  The Usage of information system database for precision agriculture of sugarcane planting areas management in Northeast region
หัวหน้าโครงการ : ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้หลักกการเกษตรแม่นยำ (Precision agriculture)

2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับความเหมาะสมและศักยภาพการผลิตอ้อย ในพื้นที่ศึกษาโครงการปีงบประมาณ 2558 และ 2560 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจระดับความเหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์อัจฉริยะ

สถิติการเปิดชม : 1,004 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400