รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0112
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  Product Enhancement and Community Enterprise Network Establishment for Supporting Sustainable Development of Mae Hong Son Province
หัวหน้าโครงการ : ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และความต้องการผู้บริโภคในตลาด ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและหัตถกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติ และพัฒนาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าทอชนเผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และความพร้อมสำหรับทำการตลาดจนเกิดการความยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4 เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนและออกแบบระบบการจัดการเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 514 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400