รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0114
ชื่อโครงการ : การขยายขนาดการผลิตกล้าเชื้อปลาร้าพร้อมใช้จากระดับห้องปฏิบัติการสู่กระบวนการผลิตนำร่องขนาดเล็ก
  Scaling up process of ready to use plara starter from lab scale to trial model small-scale manufacture
หัวหน้าโครงการ : ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาการขยายขนาดการผลิตกล้าเชื้อปลาร้าพร้อมใช้จากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตขนาดเล็ก

2 เพื่อจัดทำสถานที่ผลิตต้นแบบสำหรับการผลิตกล้าเชื้อปลาร้าพร้อมใช้ขนาดเล็ก (pilot scale) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความปลอดภัยของกล้าเชื้อและผลผลิตปลาร้าจากกล้าเชื้อเพื่อประกอบการขอพิจารณาอนุญาต

สถิติการเปิดชม : 528 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400