รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0118
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Development Prototype Community for Value -added Production from Natural resource of Toddy Palm: A Case Study of Tambon Paknam Amphur Bangkra in Chachoengsao province
หัวหน้าโครงการ : ดวงพร ภู่ผะกา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและสารสำคัญของลอนตาลแก่ ที่คัดทิ้งเพื่อค้นหาเอกลักษณ์และคุณประโยชน์ในการผลิตเป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์จากการใช้ประโยชน์วัตถุดิบของตาลโตนดสู่ชุมชนแห่งการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย และนวัตกรรมทุกภาคส่วน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

4. เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม

5. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์จากกากตาลโตนด

สถิติการเปิดชม : 677 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 227 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400