รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0119
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0
  A Study and Development on the Logistics of agricultural machinery production under the policy of Thailand 4.0
หัวหน้าโครงการ : นิติรงค์ พงษ์พานิช
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสำรวจสถานการณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำ

2.เพื่อวิเคราะห์กระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการผลิตและดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

3.เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายสนับสนุนการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำ

สถิติการเปิดชม : 51 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400