รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0121
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงการบริหารทรัพยากรการขนส่งทางรางโดยใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชนเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  The Improvement of Resources Management for Rail Transportation by Blockchain Technology for Multimodal Transportation
หัวหน้าโครงการ : บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจองระวางรถไฟทางอิเล็กทรอนิกส์บล๊อกเชนสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรถบรรทุกและรถไฟ

2.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์ใช้แคร่รถไฟของการขนส่งสินค้าทางราง

สถิติการเปิดชม : 683 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400