โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0137
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบของการขยายกิจการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างชาติ : ภาวะคุกคาม โอกาส และความยั่งยืนของระบบธุรกิจผลไม้ไทย
  The study of the impacts of the business expansion of foreign-owned packaging houses in Thailand: Threats, opportunities and sustainability of Thai fruit industry
หัวหน้าโครงการ : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการเพาะปลูกและการค้าผลไม้ไทย

2เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการขยายอิทธิพลของล้งจีนในระบบการเพาะปลูกและการค้าผลไม้ไทย

3เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวของล้งจีนต่อห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้ไทย

4เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการขยายตลาดผลไม้ในต่างประเทศ

5เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดผลไม้ในต่างประเทศ

6เพื่อทบทวนและนำเสนอกลยุทธ์ที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการค้าขายผลไม้ไทย

7เพื่อทบทวนและนำเสนอกลยุทธ์ที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในภาคการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร การค้า และบริการโลจิสติกส์

สถิติการเปิดชม : 440 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 99 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th