โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0139
ชื่อโครงการ : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาประเทศ
  Human Capital in Logistics and Supply Chain Industry According to the New Strategic Development of Thailand
หัวหน้าโครงการ : นณริฏ พิศลยบุตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประมวลองค์ความรู้จากวรรณกรรมปัจจุบันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการเตรียมกำลังคน และสังเคราะห์บทเรียนเป็นบทสรุปภาพรวมทางด้านองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2.เพื่อนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในปัจจุบัน ความสำคัญของอุตสาหกรรมในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์

3.เพื่อฉายภาพทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต ภายใต้ปัจจัยกระทบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

4.เพื่อประมวลองค์ความรู้ทางด้านเครื่องมือในการเตรียมกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.เพื่อประมาณการความต้องการกำลังคนในสาขาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

6.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการเตรียมกำลังคนของต่างประเทศ

7.เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 147 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th